Regulamin konkursu Dzień Ojca 2021 / Rules and regulations of the competition Father’s Day 2021 – Matuls

Regulamin konkursu Dzień Ojca 2021 – Matuls

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest firma Matuls, ul Dolina Marzeń 2 , 87-162 Krobia ,

NIP: 5621565735

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/matulspl (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa:

5a. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18

lat. Konkurs ma charakter otwarty.

5b. Z konkursu wyłączone są osoby, które zwyciężyły w konkursach organizowanych przez Organizatora w roku 2019, 2020 oraz 2021.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

Uczestnikami konkursu nie mogą być:

a) pracownicy Organizatora Konkursu,

b) inne osoby związane z przygotowaniem Konkursu,

c) zwycięzcy konkursów z lat 2019, 2020 oraz 2021.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” pod postem konkursowym

8. Konkurs trwa od 23-06-2021 do 07-07-2021 do godziny: 23:59

9. Wyniki zostaną ogłoszone do 11-07-2021 do godziny 23:00 za pośrednictwem Fanpage.

10. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Facebook’a.

11. Zadanie konkursowe polega: zrób jedno (1) zdjęcie swojej pociechy w kontekście rodzinnego spędzania w klimacie rekonstrukcji historycznej, a następnie umieść to zdjęcie w poście konkursowym.

12. W konkursie zostanie wybrany jeden (1) zwycięzca.

13. Konkurs wygra autor komentarza, który zdobędzie największą liczbę polubień.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

Nagroda:

15. Nagrodą w konkursie jest: namiot przeznaczony dla dzieci, przedstawiony w poście

konkursowym.

16. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub może zostać przesłana za

pośrednictwem firmy kurierskiej (kosz wysyłki pokrywa zwycięzca konkursu).

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 11-08-2021. Po tym terminie nagroda traci

ważność.

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w

szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika,

któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili

prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje:

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie

czternastu (14) dni od dnia wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym

na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe:

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

29. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami powyższego regulaminu, zwanego

REGULAMINEM oraz przepisami prawa polskiego.

30. Udział w Konkursie oznacza jednoczesną akceptację powyższego regulaminu.

31. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

32. Poprzez wzięcie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych

osobowych w celu jego przeprowadzenia. Uczestnik potwierdza również postanowienia

regulaminu konkursu. Administratorem Danych jest Matuls, ul. Dolina Marzeń 2, 87-162 Krobia.

Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą w celu

wzięcia udziału w konkursie. Dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z

Matuls, które podpisały z organizatorem stosowne umowy przetwarzania danych. Dane

osobowe będą przetwarzane od momentu ich pozyskania aż do chwili rozstrzygnięcia

konkursu (chyba, że prawo państwa członkowskiego przewiduje obowiązek ich

przechowywania) oraz wysyłki nagród rzeczowych. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu,

uczestnikowi przysługuje prawo odwołania zgody w każdym dowolnym momencie (bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem), co będzie skutkować brakiem możliwości dalszego udziału w konkursie.

Uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo do żądania od administratora dostępu do

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego

dla ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie będzie

skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rules and regulations of the competition Fathers Day 2021 – Matuls

General provisions:

1. The competition is organized by the Matuls company, Dolina Dolina Marzeń 2 , 87-162 Krobia ,
NIP: 5621565735

2. The prize is sponsored by the Organizer.

3. The competition is not created, administered or sponsored by Facebook. Facebook is
a trademark registered by Facebook, Inc.

4. The competition is conducted on www.facebook.com/matulspl (hereinafter referred to as „Fanpage”).

Terms of participation:

5a. Adults may participate in the competition, i.e. the participant should be over 18

years. The competition is open.

5b. Persons who won the competitions organized by the Organizer in 2019, 2020 and 2021 are excluded from the competition.

6. The condition of participation in the competition is to have a verified account on Facebook.

Competition participants may not be:

a) employees of the Competition Organizer,

b) other people related to the preparation of the Competition.

c) previous winners of contests made in 2019, 2020 and 2021.

7. The condition of participation in the competition is to select „Like it” on the post with the

Competition.

8. The competition runs from 23-06-2021 to 07-07-2021 until 23:59

9. The results will be announced till 11-07-2021 by 23:00 via Fanpage.

10. The organizer is not responsible for temporary or permanent blocking of the site or

Facebook applications.

11. The competition task is: take one (1) photo of your child in a medieval costume and

environment and then put this single photo in the competition post.

12. One (1) winner will be selected in the competition.

13. The picture with the most likes will win.

14. The winner of the Competition will be notified of the prize and the terms and conditions for

receiving the prize via a message sent on Facebook or by e-mail.

Prize:

15. The prize in the competition is: a tent intended for children, presented in the post

competition.

16. The prize can be picked up in person at the company’s headquarters or it can be sent for

via courier (shipping cost should be paid by Winner)

17. The prize should be collected no later than 11-08-2021. After this date the prize loses

validity.

18. The organizer has the right to provide the Winner’s details on the Fanpage.

19. The organizer is not responsible for the inability to transfer the prize for reasons

lying on the Participant’s side. In this case the prize is forfeited.

20. The organizer is not responsible for incorrect data provided during registration, in

in particular for a change in personal data that makes it impossible to find the Participant,

who was awarded the prize.

21. In cases of detecting activities inconsistent with the Regulations, attempts to influence the

selection Winners are not allowed, in particular by creating fictitious profiles

private on Facebook, a given Participant may be excluded from the Competition.

Complaints:

22. Any complaints regarding the way the Competition is conducted should be submitted by the

Participants in writing during the Competition, but not later than within fourteen (14) days from

the date of the Prize giving.

23. A complaint submitted after the deadline shall have no legal effect.

24. A written complaint should include the name, surname, exact address of the Participant and a

detailed description and justification of the complaint. The complaint should be sent by

registered letter to the Organizer’s address with the note „Facebook competition”.

25. Complaints will be considered in writing within 30 days.

Final statements:

26. In matters not regulated by these Regulations, the provisions of the Code shall apply civil and

other laws.

27. Disputes relating to and arising from the Competition will be resolved by a common court of law

The local appropriate location for the Organizer’s seat.

28. The Organiser reserves the right to change the rules of the Competition during its duration.

Information about changes will be posted on Fanpage.

29. The Contest takes place in accordance with the provisions of the above mentioned regulations,

called REGULATIONS and Polish law.

30. Participation in the Contest means the acceptance of the above regulations.

31. The Contest does not constitute a game of chance within the meaning of the Act on Games

and Mutual Betting.

32. By taking part in the Contest, the participant agrees to the processing of data of the personals

to carry it out. The participant also confirms the provisions the contest rules. The Data

Administrator is Matuls, 2 Dolina Marzeń Street, 87-162 Krobia.
The legal basis for the processing is the voluntary consent of the data subject in order to

take part in the competition. Data may be provided to entities cooperating with Matuls, who

have signed appropriate data processing agreements with the organiser. Data personal data

will be processed from the moment they are obtained until they are resolved competition

(unless the law of a Member State requires them to storage) and shipment of prizes in kind.

Until the contest is settled, the participant has the right to revoke consent at any time (without

influence the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its

withdrawal), which will result in no further participation in the competition.
The contest participant also has the right to demand from the administrator access to your

personal data, rectification, deletion or restriction of processing.
The participant also has the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority

to protect personal data. The provision of data is voluntary, and failure to provide it will result in

the impossibility of participating in the competition.